Keskkonnahariduslik maaelu tutvustav programm lasterikastele peredele

MTÜ Lilli Looduskeskus alustas 1. novembril 2011 uue projektiga "Keskkonnahariduslik maaelu tutvustav programm lasterikastele peredele". Projekti toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Projekti kestus: 01.11.2011-31.01.2012

Projekt lühikokkuvõte: Esimese etapi eesmärk on koostada äriplaan sotsiaalse ettevõtluse arendamiseks Lilli loodusmaja baasil koostöös Eesti Lasterikaste Perede Liiduga, omavalitsustega, Mulgimaa ettevõtete ja Lilli küla elanikega. Sotsiaalne ettevõtlus on suunatud puudust kannatavatele lasterikastele peredele üle Eesti (eelkõige linnas elavad lasterikkad pered), kellel puuduvad majanduslikud võimalused koos perega suveks maale minna või lastele looduslaagreid võimaldada. Äriplaani koostamise käigus selgub, kas sotsiaalse teenusena hakatakse pakkuma neljapäevalist keskkonnahariduslikku programmi majandusraskustes olevatele lasterikastele peredele või neljapäevalist looduslaagrit majandusraskustes olevatele lasterikastele perede lastele. Tegevused toimuvad Lilli loodusmajas ja ümberkaudsetes taludes.
Äriplaani koostamiseks konsulteeritakse Eesti Lasterikaste Perede Liiduga, erinevate omavalitsustega, ettevõtjatega ning selgitatakse välja kohalike elanike koolitusvajadus antud projektis osalemiseks.

Tegevuste läbiviijaks on kohalikud inimesed, kes täiendkooltuste abil on võimelised pakkuma laagris tugiteenuseid ja seega leevendub ka projektiga hõlmatud kohalike perede majanduslik olukord ning suureneb maapiirkonna jätkusuutlikkus.


Projekti eesmärgid:

 • pakkuda majanduslikult raskes olukorras lasterikastele peredele suvist keskkonnahariduslikku programmi;
 • õpetada programmi käigus keskkonnasäästlikku, loodus- ning maalähedast elustiili, tarbimisharjumusi ning seeläbi parendada lasterikaste perede toimetulekut;
 • tutvustada maa elu ning näidata, et maal on võimalik ise aiasaaduseid kasvatades säästlikumalt elada ja paremini toime tulla;
 • teha koostööd kohalike ettevõtjatega ning propageerida kohalike põllu- ning aiasaaduste kasutamist;
 • pakkuda kohalikele inimestele läbi sotsiaalse teenuse pakkumise eneseteostus ja teenimise võimalust, tänu millele kasvab kohalike elanike enesekindlus ning võimalus pakkuda oma teenuseid ja tööjõudu ka väljaspool antud projekti;
 • vähendada tööpuudust maapiirkonnas.

Projekti peamine sihtgrupp:

 • majanduslikult raskes olukorras lasterikkad pered, kes elavad Eesti linnades. Keskkonnaharidusliku pere programmi korral 6 -12 lasterikast peret kolme suvekuu jooksul. Looduslaagri korral 120 - 240 lasterikaste perede 10-16 aastast last, kolme suvekuu jooksul;
 • kohalikud inimesed Lilli külas. Arvuliselt saavad projektiga tööd vähemalt viis inimest;
 •  Mulgimaa ettevõtjad, keda lasterikkad pered külastaksid ning kes oma tootmist ning tooteid selle läbi saavad tutvustada;
 • kaudselt omavalitsused ning ettevõtted, kes toetavad projekti tegevusi rahaliselt. Omavalitsuste kasu seisneb selles, et majandusraslikult rasketes olukordades lasterikaste perede olukord leevendub ning suureneb perede usaldus omavalitsusse;
 • ettevõtted, kes toetavad projekti, saavad tänu projektiga kaasnevale reklaamile tuntust ning ühiskonna tunnustust.

Projekti eelarve on kokku 3159,94 eurot, millest Kodanikeühiskonna Sihtkapital finantseerib 2809,94 eurot. MTÜ Lilli Looduskeskuse omaosalus projektis on 350 eurot.


Projekti käigus toimub kolm avalikku koosolekut. Koosolekud on mõeldud kõigile, kes soovivad projektis osaleda (üksikisikud, ettevõtted, organisatsioonid jne) ning panustada projekti käigus valmiva laagri programmi koostamisse.

Esimene koosolek toimus 18.novembril, Lilli loodusmajas. Koosolekul osalesid kohalikud inimesed ning arutati kohalike osalust projektis ning uuendati Lilli küla ja MTÜ Lilli Looduskeskuse arengukavad. Koosoleku kutse ja ajakava.


Teine koosolek toimub detsembri kuus, Lilli loodusmajas. See on mõeldud kõigile projektist osa võtta soovivatele isikutele, ettevõtetele ning organisatsioonidele. Antakse ülevaade projekti senisest tegevustest ja tulemuslikkusest. Vahetame ideid projekti paremaks elluviimiseks ning eesmärkide saavutamiseks. Koostööplaani täpsem väljatöötamine ning valmiva programmi  kirjeldus. Koosoleku kutse ja ajakava.


Kolmas koosolek toimub jaanuaris 2012, Lilli loodusmajas. Koosolekul antakse ülevaade projekti käigus koostatud äriplaanist ning arutatakse tegevuste tulemuslikkust. Täpsem ülevaade sihtgrupist. Projekti ja äriplaani kitsaskohtade analüüs.

Koosolekute informatsioon avaldatakse siin kodulehel.

 

 

Lisainformatsiooni saate küsida projektijuhilt:

Liina Laanemets

liinala@gmail.com

+372 56 202769