Mis on looduskeskus?
MTÜ Lilli Looduskeskus

Ühendus on loodud Lõuna Viljandimaal  loodus – ja keskkonnasõbraliku mõtteviisi propageerimiseks ning turismi ja väikeettevõtluse arendamiseks.

Eesmärgid:
1. Loodus- ja keskkonnasõbraliku mõtteviisi propageerimine erinevatele huvigruppidele.
2. Loodus – ja keskkonnaharidusliku baasi väljatöötamine ja ellurakendamine.
3. Kohaliku kultuuri- ja loodusväärtuste säilitamine ja tutvustamine.
4. Metsandusliku pärandkultuuri uurimine ja säilitamine.
5. Koduloo uurimine ja säilitamine.
6. Piirkonna noorte vaba aja sisustamine.
7. Piirkonna atraktiivsuse tõstmine ja turismi arendamine.
8. Alternatiivsete energialiikide propageerimine ja kasutamine.
9. Alternatiivsete põllumajanduslike ettevõtlusvormide propageerimine.
10. Piirkonna igakülgsest arengust huvitatud ja keskkonnasõbraliku mõtteviisiga inimeste koondamine ning ühendamine, nende rakendamine ja selleks vahendite hankimine.

Ülesanded:

1. abistab ja toetab piirkonna koolide loodushariduslikku tegevust (loodusprogrammid, koolimetskonnad, õuesõppimine jne.).
2. arendab koostööd Riigimetsa Majandamise Keskuse, omavalitsustega, keskkonnaorganisatsioonide, kohalike ettevõtjatega, MTÜ-de ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal;
3. korraldab koolitust ja täiendõpet (keskkonnaharidus, alternatiivsed energia ja väikeettevõtlus);
4. toetab piirkonna loodus- ja muinsuskaitsega ning kodulooga seotud uurimistööde läbiviimist;
5. korraldab säästvat arengut toetavaid loodushariduslikke ja metsamajanduslikke  programme,  keskkonnaalaseid huvitegevusi,  matku, õpilasmalevaid, võistlusi, konkursse, laagreid, reise ja muid piirkonna arengut toetavaid üritusi;
6. hangib, levitab ja vahendab keskkonnahariduslikku teavet;
7. osaleb piirkonna omavalitsustes arengukavade koostamisel;
8. kirjastab, annab välja ja levitab infomaterjali piirkonna loodus- ja kultuuriväärtuste  kohta ning õppematerjale õues õppimiseks;
9. aitab kaasa piirkonna kultuuri- ja loodusväärtuste säilitamisele;
10. haldab kinnisvara;
11. osutab nõustamisteenust;
12. arendab muud põhikirjaga kooskõlas olevat tegevust.

Juhatus:
Liina Laanemets
Kalle Räästas
Eneli Õun